St. Maurici surt 07:39 i es pon 19:47 surt 18:58 i es pon 07:13

Diplomatura en Nou Testament i Cristianisme antic

Presentació
La Diplomatura en Nou Testament i Cristianisme antic pretén oferir a l'alumnat una visió panoràmica dels escrits que conformen el Nou Testament i la literatura patrística, amb una presentació inicial bàsica i essencial, que ajudi a emmarcar els textos en el seu context històric, social i cultural.

 

A més, el curs vol donar resposta a la necessitat de formació aprofundida en la Bíblia i la Patrística en diversos àmbits de l'Església, especialment en aquells cristians que es dediquen a la formació a través de la catequesi o de l'ensenyament.

 

Objectius
Que els alumnes adquireixin les competències següents:
 

Lectocomprensiva. L'alumne serà capaç d'entendre els conceptes bíblics que apareixen als textos bíblics i patriastics. Tindrà possessió d'una definició primària i substancial dels conceptes bíblic-teològics més significatius i podrà elaborar un discurs teològic suficient per sostenir una formació d'adults en àmbits no lectius (conferències de divulgació, formació bíblica d'adults, formació bíblica pensada per a agents de pastoral ).


Aprendre a aprendre. L'alumne rebrà les bases de la formació bíblica sobre conceptes i procediments útils per a un coneixement bàsic de la Bíblia i els primers exègetes bíblics, que són els Pares de l'Església (text, context, cultura i teologia). Amb aquest punt de partida de nivell universitari, l'alumne podrà prosseguir el procés d'aprenentatge no reglat en un format idoni, tant a nivell científic com de cultiu personal.


Capacitat crítica i estètica. L'alumne captarà la bellesa dels textos bíblics i patrístics, llegits a partir dels paràmetres històrics, culturals, literaris i teològics. Generarà en l'alumne una capacitat més gran de percebre la varietat de registres lingüístics i semàntics, base per a una lectura i un estudi més respectuosos amb el text bíblic i patrístic i amb els estàndards contemporanis d'estudi dels textos antics.

 

Metodologia
Classes magistrals amb la possibilitat de fer treballs pràctics personals i en grup, que enriqueixin els continguts apresos.

El curs es pot seguir en modalitat presencial o telemàtica presencial.

 

Validesa del títol
Aquesta Diplomatura té el valor que li atorga l'exclusiva competència i autoritat que de l'Ateneu Sant Pacià havent obtingut el nulla obstat del Dicasteri per la Cultura i l'Educació.

 

Pla d'estudis
Introducció a l'Antic Testament (5 ECTS)
El text del Primer Testament constitueix un concentrat de literatura antiga, d'historiografia antiga, d'experiència religiosa que transmet la revelació d'un Déu totalment present a les vicissituds humanes dels pobles del Pròxim Orient Antic. En aquest sentit, es pot dir que res humà no és aliè a la percepció de la divinitat. Alhora res no impedeix una aproximació crítica al text bíblic. Al contrari, l'experiència que configura les persones i els col·lectius es dóna en una història (en històries) personal i col·lectiva que té com a marc de referència una geografia. Aquesta assignatura proporciona un coneixement crític global i bàsic de la formació de la Llei – els Profetes – els (altres) Escrits, a través de l'experiència de l'antic poble d'Israel. A partir d'aquesta base es podrà realitzar un aprofundiment posterior en altres tractats bíblics i teològics.


Introducció al Nou Testament (5 ECTS)
La formació bíblica és essencial als estudis de Teologia. Totes les matèries teològiques fan referència a la Bíblia, i especialment al Nou Testament. Per això hi ha una bona iniciació a lestudi del Nou Testament. Abans d'analitzar detalladament el contingut i el sentit dels diversos escrits, cosa que es durà a terme en assignatures posteriors, aquest curs pretén oferir una sèrie d'elements fonamentals per conèixer l'ambient social, polític i religiós en què va néixer el Nou Testament , la història de la seva redacció i els trets essencials dels diversos escrits que el formen.


Sinòptics i Fets dels Apòstols (6 ECTS)
Els evangelis sinòptics i la resta de l'obra llucana, que són els anomenats Fets dels Apòstols, constitueixen, juntament amb l'Evangeli segons Joan, el nucli de l'acostament a Jesús per part del creient cristià. És fonamental la lectura, meditació i estudi d'aquests textos per conèixer la figura de Jesús com a Messies, Fill de Déu, i el coneixement de la seva figura històrica.
La lectura d‟aquests textos exigeix ​​l‟estudi de la llengua, l‟acostament al text crític, el coneixement dels aspectes històrics, culturals i literaris que fan possible la comprensió del seu contingut. Es vol donar especial importància a la lectura dels textos ia la comparació sinòptica en el cas dels evangelis.


Cartes paulines i apostòliques (6 ECTS)
L'assignatura ens podrà donar moltes pistes per conèixer la situació de les primeres comunitats cristianes. Primer s'estudiaran els esdeveniments més assenyalats de la vida i del ministeri de Pau, i especialment ens centrarem en el seu epistolari per identificar-ne els trets exegètics i teològics fonamentals. Finalment, s'estudiaran les altres cartes apostòliques, els seus autors, les seves condicions històriques i els seus trets teològics i exhortatius per a les primeres comunitats cristianes.
 
Escrits joànics (5 ECTS)
L'assignatura vol donar a conèixer les característiques literàries i teològiques dels escrits joànics com a corpus dins dels escrits neotestamentaris, així com el procés de formació de l'IV Evangeli en el context històric i cultural, la problemàtica referent a la relació entre l'IV Evangeli i els Evangelis Sinòptics i entre el IV Evangeli i les cartes joàniques. A més, vol fer conèixer les claus hermenèutiques, històriques i teològiques de l'Apocalipsi de Joan. En definitiva, aprofundir sobre l'estructura, el contingut i la teologia específics de cadascun dels Escrits joànics.


Patrologia (3 ECTS)
La importància que tenen els Pares per a la teologia i, molt particularment, per a la comprensió de la Sagrada Escriptura, es dedueix amb gran claredat d'algunes de les declaracions de la constitució Dei Verbum del concili Vaticà II sobre el valor i el paper de la Tradició . «La sagrada Tradició i la sagrada Escriptura estan estretament unides i compenetrades. […] La sagrada Tradició transmet íntegrament als successors dels apòstols la paraula de Déu que va ser confiada als apòstols per Crist, el Senyor, i l'Esperit Sant. […] L'Església no obté la seva certesa sobre totes les veritats revelades només de la sagrada Escriptura. Per això cal acollir i venerar l'una i l'altra, l'Escriptura i la Tradició, amb idèntica adhesió i reverència» (n. 9). La sagrada Escriptura ha de ser «com l'ànima de la sagrada teologia» i «el seu fonament perenne» (n. 24), forma una unitat inseparable amb la sagrada Tradició, «un únic dipòsit sagrat de la paraula de Déu confiat a l'Església, […] que no pot subsistir independentment» (n. 10). I són precisament «els ensenyaments dels Sants Pares» els que «testimonien la presència viva d'aquesta Tradició, les riqueses dels quals són infoses en l'actuació i en la vida de l'Església que creu i prega» (n. 8).

 

Mòduls
Introducció a l'Antic Testament (5 ECTS)
Introducció al Nou Testament (5 ECTS)
Sinòptics i Fets dels Apòstols (6 ECTS)
Cartes paulines i apostòliques (6 ECTS)
Escrits joànics (5 ECTS)
Patrologia (3 ECTS)

TOTAL 30 CRÈDITS

 

Més informació: secretaria.teologia@edusantpacia.cat o 934 53 49 25